VULL FINALITZAR EL CONTRACTE DE DISTRIBUCIÓ

Si hi ha una duració pactada i no hi ha incompliment del distribuïdor, la resolució anticipada del contracte li pot suposar el pagament d’una indemnització per danys i perjudicis i per clientela.

Quan es venen productes a través d’un distribuïdor es pot donar el cas que davant el descens de vendes i després d’un estudi de mercat, l’empresari consideri que obtindria més benefici si vengués els productes directament. Per resoldre el contracte sense sorpreses caldrà tenir en compte els punts següents.

Duració del contracte

Si no es va pactar res al respecte, el contracte es considera de duració indefinida i vostè pot resoldre’l en qualsevol moment respectant el termini de preavís acordat (la llei no estableix un preavís mínim; serà vàlid el que hagin pactat). Si no han pactat res, és habitual aplicar els terminis que la llei preveu per al contracte d’agència: un mes per any de contracte, amb un mínim d’un mes i un màxim de sis. Respecti aquest termini, ja que en cas contrari el distribuïdor podria reclamar-li els beneficis deixats d’obtenir durant aquest període.

Si van pactar una duració determinada, confirmi els extrems següents:

  • Resolució anticipada. Si hi ha una clàusula que permet la resolució anticipada, actuï segons el que s’hi preveu.
  • Sense clàusula. Si no van pactar res, podrà resoldre el contracte si el distribuïdor ha incomplert alguna obligació; per exemple, fer un mínim de compres, assumir certes despeses de promoció del producte o assistir a un mínim de fires.
  • Sense incompliment. Si no hi ha incompliment, podrà resoldre el contracte, però amb costos.

El distribuïdor pot exigir-li indemnització?

Si resol el contracte de duració determinada abans d’hora sense que el distribuïdor hagi incomplert les seves obligacions, aquest li podrà reclamar una indemnització per danys i perjudicis. Si no l’han quantificat al contracte, serà ell qui haurà de demostrar els perjudicis soferts:

  • Si el contracte era de duració determinada, li reclamarà el lucre cessant derivat d’aquesta cancel·lació anticipada.
  • Si el contracte era indefinit, el distribuïdor pot reclamar-li les despeses que hagi realitzat seguint les seves instruccions i que encara no hagi amortitzat (i si hi ha incompliment del termini de preavís, el benefici deixat d’obtenir durant el termini).

D’altra banda, encara que la llei només preveu la possibilitat de pagar indemnització per clientela en els contractes d’agència, de vegades s’aplica també als de distribució quan el fabricant es pot continuar beneficiant de la tasca del distribuïdor. La seva quantia és, com a màxim, la mitjana de les remuneracions anuals de l’agent (la qual cosa, extrapolada al contracte de distribució, seria la mitjana de benefici anual respecte als clients que el fabricant pogués continuar aprofitant). Als contractes de distribució és vàlida la clàusula per la qual es renuncia a aquesta indemnització (no així als contractes d’agència).

Comprovi si hi ha cap clàusula de recompra d’estoc. Mancant pacte, els tribunals consideren, com a regla general, que el fabricant no té obligació de recompra.

En tot cas, no haurà de pagar cap indemnització si la causa per la qual finalitza el contracte és un incompliment del distribuïdor.

Els nostres assessors estudiaran el seu cas per informar-lo sobre com procedir a la finalització d’un contracte de distribució sense costos o amb el menor cost possible.