VENDA D’ACCIONS I DECLARACIÓ DE L’IRPF

Calculeu correctament els guanys i pèrdues patrimonials a declarar al vostre IRPF

Si l’any passat vau vendre accions d’empreses cotitzades, quan presenteu la declaració d’IRPF haureu de declarar un guany o pèrdua per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició. En cas de guany, haureu de tributar en la base de l’estalvi a un tipus d’entre el 19 % y el 23 % (tipus aplicables el 2020).

Moltes vegades la informació facilitada per l’entitat financera no és suficient per a dur a terme un càlcul correcte. Recordeu:

  • Com a valor de transmissió, computeu el preu de venda menys totes les despeses en què hagueu incorregut per la transmissió (comissions bancàries, honoraris de l’agent de borsa…).
  • Com a valor d’adquisició, computeu el preu de compra més totes les despeses inherents a aquesta (comissions, corretatges…).

En cas que en alguna de les vendes hagueu incorregut en pèrdues, les podreu compensar en la base de l’estalvi amb els guanys derivats de la venda d’altres accions o actius. I si després d’efectuar aquesta compensació el saldo resulta negatiu, el podreu compensar amb un 25 % com a màxim del saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari.

A l’hora de calcular el valor d’adquisició, també haureu de tenir en compte els drets de subscripció que hagueu percebut per les vostres accions i que hagueu venut amb anterioritat a 2017, així com les accions alliberades que us hagin entregat. Ambdues circumstàncies poden fer que el valor d’adquisició es redueixi, de manera que hagueu de declarar un major guany patrimonial al vostre IRPF.Finalment, recordeu que si teníeu accions d’una mateixa companyia adquirides en diferents moments i l’any passat només vau vendre part d’aquestes, per a determinar el valor d’adquisició de les accions transmeses s’entendrà que primer vau vendre les més antigues i després les més noves —és el que es denomina mètode FIFO (first in, first out).

 

 

Si l’any passat vau vendre accions, calcularem el guany o pèrdua patrimonial a declarar al vostre IRPF tenint en compte totes les regles que estableix la llei en aquests casos.