Si durant l’any 2021 adquiriu un vehicle usat, valoreu-lo en funció dels preus mitjans de venda que Hisenda ha publicat per aquest any.

Si vostè o la seva empresa adquireixen un vehicle de segona mà a un particular, recordi que haurà de satisfer l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (en general, el 4% del valor del vehicle, segons la comunitat autònoma de què es tracti).

Doncs bé, encara que la base imposable és el valor real del bé transmès, cada any es publiquen unes taules amb el preu mitjà de tots els vehicles. Aquestes taules són utilitzades per Hisenda per comprovar el valor declarat, de manera que el més pràctic és declarar com a valor de compra l’indicat en elles.

Per calcular l’import sobre el qual haurà de tributar (la base imposable), corregeixi aquest valor pels percentatges correctors que apareixen al final de les taules, i que varien en funció de l’antiguitat de el vehicle. Per exemple: la base d’un turisme de 7,5 anys d’antiguitat és el 28% del valor assignat en taules (veure annex IV).

 

 

Premi aquí per accedir a les taules de valoració que han estat aprovades per a les adquisicions de vehicles que es realitzin durant l’any 2021.