Vegi algunes novetats previstes a la Llei de Pressupostos de 2023. Canvien alguns tipus A l’Impost sobre Societats. Si els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023 s’aproven en els termes de l’actual projecte que s’ha fet públic, a partir d’aquest exercici les empreses que en el període impositiu anterior hagin tingut un import net de la xifra de negocis inferior al milió d’euros podran tributar a un tipus impositiu de només el 23% (en lloc del 25% actual). En aquest sentit: Aquest tipus reduït no és aplicable a les empreses que tinguin el caràcter d’entitat patrimonial. En el cas de grups d’empreses, cal tenir en compte la xifra de negocis del grup (és a dir, no es prenen en consideració les operacions intragrup). En determinar la xifra de negocis, no es computen les vendes d’immobilitzats utilitzats a l’activitat, ni les subvencions per fer inversions, ni els ingressos financers (llevat d’empreses que es dediquin a prestar serveis financers). A l’IRPF. A l’IRPF, en canvi, està previst un augment de tipus a la base de l’estalvi per a les rendes més elevades segons el quadre següent: Franja de renta (euros) Al 2022 A partir del 2023 De 0 a 6.000 19% 19% De 6.000,01 a 50.000 21% 21% De 50.000,01 a 200.000 23% 23% De 200.000,01 a 300.000 26% 27% A partir de 300.000,01 26% 28% Recordi que la base de l’estalvi és la que s’aplica als guanys derivats de transmissió d’elements patrimonials, per la qual cosa, davant aquest canvi, la data en què es facin aquestes transmissions pot incidir en la tributació final. Els nostres professionals li informaran sobre els canvis fiscals previstos a partir del 2023 i analitzaran si, en el seu cas concret, és possible reduir el pagament de l’Impost sobre Societats o de l’IRPF.

S’ha d’efectuar fins al pròxim 7 de novembre.

Quan el resultat de la declaració de l’IRPF resulta a ingressar, els contribuents poden acollir-se al fraccionament que ofereix Hisenda en aquests casos, fent efectiu un 60% de la suma a ingressar dins del termini legal de declaració i ingressant el 40% més endavant. Aquest fraccionament es pot dur a terme sense meritació d’interessos de demora ni recàrrecs, i tampoc cal aportar garanties.

Doncs bé, si al presentar la seva declaració d’IRPF del 2021 va optar per aquest fraccionament, recordi que el proper 7 de novembre de 2022 finalitza el termini per a satisfer el 40% pendent. A aquest efecte:

  • Si va optar per domiciliar el pagament, n’hi haurà prou amb que s’asseguri que el 7 de novembre hi hagi saldo suficient al seu compte bancari (Hisenda ho carregarà al seu compte en aquesta data).
  • Si no va domiciliar el pagament, podrà fer efectiu aquest segon pagament en qualsevol entitat financera fins al 7 de novembre.

 

Si va fraccionar el segon pagament del seu IRPF i té dubtes al respecte, consulti’ns. Els nostres professionals li informaran sobre com actuar en aquests casos.