UN ANY SENSE INSCRIPCIÓ: LA SOCIETAT IRREGULAR

Si la societat no s’inscriu en el termini d’un any des de la seva constitució, els socis responen amb ella de forma conjunta i il·limitada.

Les formalitats de constitució d’una societat conclouen quan s’inscriu en el Registre Mercantil corresponent. No obstant això, després de la signatura davant notari i la consegüent liquidació dels impostos corresponents, una vegada inscrita l’escriptura en el Registre, la inscripció definitiva pot retardar-se en el temps (si s’observa algun defecte en l’escriptura que requereixi correcció, per exemple). Tanmateix, això no impedeix que l’empresa pugui començar a operar; de fet, moltes empreses comencen abans que finalitzi el procés de registre.

En aquest context, és important recordar que, si transcorre un any des de la data de l’escriptura de constitució sense que la societat hagi estat registrada, aquesta es converteix en irregular. I això té conseqüències:

  • Responsabilitat. El més important és que els socis són responsables dels deutes contrets per la societat durant aquest període (solidàriament entre ells i subsidiàriament amb ella). I això encara que acabi registrant-se més tard.
  • Contractes. Mentre que tradicionalment els tribunals consideraven nuls els contractes subscrits per empreses irregulars, avui es consideren vàlids i vinculants per salvaguardar els drets de tercers creditors.

No obstant l’anterior, en el cas de la SA o SL, transcorregut un any sense que la societat estigui inscrita, qualsevol accionista podrà sol·licitar la dissolució davant el jutge i exigir, després de la liquidació del patrimoni de la societat, la restitució de les seves aportacions. En aquest cas, aquest soci deixarà de ser responsable dels deutes socials en què hagi incorregut a partir de la denúncia. Això sí: si s’han produït pèrdues, ja no es podrà recuperar completament la seva aportació. En conseqüència, és important controlar el procés de registre i, davant qualsevol impediment, prendre les mesures oportunes en el termini d’un any des de la constitució per evitar que la societat esdevingui irregular.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us informaran sobre les vostres obligacions, sigueu col·laborador o administrador, i quina opció s’ha d’utilitzar per salvaguardar els vostres interessos.