Els premis de loteria gaudeixen d’exempció fins els 40.000 euros

Si heu adquirit un dècim pel sorteig de Nadal de la Loteria Nacional, no oblideu que els premis de Loterías y Apuestas del Estado, comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja Española i entitats anàlogues europees tributen a l’IRPF a un tipus fix del 20%.

A aquests efectes, els perceptors d’aquests premis suporten una retenció per aquest percentatge que els ha de practicar l’organisme pagador del premi, és a dir, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

No obstant això, aquesta tributació només afecta els premis amb un import íntegre superior als 40.000 euros, que tributen per la quantia que excedeixi aquest límit (fins a 40.000 euros, gaudeixen d’exempció).

Aquesta exempció s’aplica de manera independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat. Així doncs, en el cas dels premis compartits (amb un grup d’amics o parents, penyes, confraries…) en què el premi es reparteix entre tots els participants, els 40.000 euros exempts s’han de repartir entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació.

Per exemple, si jugueu amb un amic a mitges un dècim de Loteria de Nadal que resulta premiat amb 50.000 euros, a cadascun li correspondran 25.000 euros, dels quals 20.000 estaran exempts. En aquest cas, la vostra tributació individual serà de 1.000 euros: (25.000 – 20.000) x 20% (el net que percebrà cadascun serà, per tant, de 24.000 euros).

 

Els nostres professionals resoldran els dubtes que tingueu respecte de la tributació dels premis de loteries i similars.