TIPUS DE RETENCIÓ EN ELS ENDARRERIMENTS

Moltes empreses retenen el tipus fix del 15% sobre els endarreriments que paguen, però aquest tipus fix no sempre és correcte.

Aquest tipus fix només s’aplica en alguns casos. En aquest sentit, recordeu que el que és determinant és el moment de l’exigibilitat d’aquestes quantitats:

  • Si l’empresa paga unes quantitats en un exercici posterior al de l’exigibilitat d’aquestes (per exemple, per falta de liquiditat l’extra de desembre es paga el març de l’any següent), sí que s’aplica el tipus fix del 15%.
  • Els endarreriments per actualització de conveni són exigibles quan es publiquen les taules noves, motiu pel qual se’ls aplica el tipus que sigui aplicable en l’exercici d’exigibilitat (segons la resta de remuneracions), i no el tipus fix del 15%.
  • I si l’endarreriment deriva d’un litigi (perquè es discutia si s’havia de pagar o no un concepte o la quantitat d’aquest), les sumes són exigibles en el moment en què la resolució judicial adquireixi fermesa. Per tant, la retenció serà la que s’estigui aplicant en aquell moment, i no el tipus fix del 15%.

En els dos últims casos indicats, verifiqueu si, en canviar les remuneracions inicialment previstes a l’hora de calcular la retenció, el pagament dels endarreriments suposa la regularització del tipus aplicable.

 

 

Us indicarem el tipus de retenció aplicable als endarreriments segons la naturalesa d’aquests.