Aquests terminis depenen del tipus d’operació realitzada i de si el destinatari és una empresa o un particular.

Si el receptor de les operacions és un particular, les factures han de ser expedides i remeses a la data de meritació de l’operació. En general, les operacions s’entenen meritades en la data en què es presti el servei o que es posin els béns a disposició del client, encara que hi ha algunes excepcions:

  • En les operacions de tracte successiu (com ara lloguers o serveis continuats en el temps), la meritació es produeix quan resulta exigible cada pagament, i és en aquell moment quan s’ha d’expedir la factura.
  • Quan es produeix un pagament anticipat també es produeix la meritació, i cal expedir factura pel preu cobrat.
  • Si la factura emesa és una factura recapitulativa —que agrupa les operacions realitzades per a un mateix destinatari dins del mes natural—, aquesta s’ha d’expedir, com a màxim, el darrer dia del mes natural en què s’hagin efectuat les operacions a què faci referència.

Si el destinatari és un empresari o professional, els terminis d’emissió de les factures normals i de les recapitulatives coincideixen: han de ser expedides i enviades als clients com a màxim abans del dia 16 del mes següent al de la data de meritació.

En cas de lliuraments intracomunitaris (és a dir, vendes de béns a empresaris establerts a altres països de la UE), les factures s’han d’expedir i remetre abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi iniciat el transport dels béns amb destinació a l’empresari adquirent.

 

 

Compleixi amb les dates de facturació i els requisits formals de les factures per evitar possibles sancions. Els nostres professionals li ajudaran amb aquestes matèries.