TERMINI D’INGRÉS DELS REBUTS DE L’IAE

S’ha modificat el termini d’ingrés dels rebuts de l’IAE relatius a les quotes nacionals i provincials.

Si la vostra empresa està obligada a pagar l’impost sobre activitats econòmiques, recordeu que aquest impost:

  • Pot tenir el caràcter de municipal. En aquest cas, qui s’encarrega de la gestió i recaptació sol ser l’ajuntament o la diputació.
  • O bé pot ser provincial o nacional, cas en què és l’Agència Tributària qui ho gestiona.

Doncs bé, si satisfeu quotes provincials o nacionals, heu de saber que recentment s’ha modificat el termini d’ingrés de les quotes corresponents a l’exercici 2021, que ara s’haurà d’efectuar des del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021, tots dos inclosos. Feu clic aquí per a accedir a la resolució que estableix el termini d’ingrés indicat.

Recordeu que, tot i que la vostra empresa no rebi la carta de pagament, segueix estan obligada a efectuar-lo en les dates indicades (en tractar-se d’un pagament que es recapta per rebut, Hisenda no està obligada a notificar-vos-ho de manera fefaent cada any). Si no ho paga o es retarda, Hisenda us exigirà els recàrrecs de constrenyiment.

 

 

El nostre departament fiscal està a la vostra disposició per a revisar la situació tributària de la vostra emprresa i per a optimitzar-vos la factura fiscal.