Augmentar els terminis màxims per ajornar els deutes fiscals.

Hisenda ha augmentat els terminis màxims de fracció de les sol·licituds d’ajornament dels deutes fiscals estatals que es presenten a partir del 15 d’abril de 2023: 

  • Amb aval. Per als deutes garantits amb garantia o certificat d’assegurança de caixa, aquest termini és de 60 mesos (fins ara eren 36 mesos).
  • Amb garantia sobre immobles sense càrrecs. En el cas que no sigui possible aportar una garantia o certificat d’assegurança de caixes i s’aportin com a garantia immobles de caràcter urbà sense càrregues, el termini màxim s’estableix en 36 mesos (fins ara era de 24 mesos).
  • Altres garanties. Si s’aporten altres garanties (immobles amb càrregues prèvies, pignoració, fiança personal i solidària…), el termini màxim és de 24 mesos (com abans).

En cas de renúncia a les garanties per la falta de patrimoni suficient del sol·licitant i provar que l’execució del seu patrimoni podria ser molt perjudicial per a la continuïtat del negoci (o produir incompliments greus a Hisenda), el termini màxim de fraccionament és de 12 mesos (el mateix que fins ara).

Finalment, en els deutes fiscals de fins a 50.000 euros l’ajornament dels quals és atorgat per Hisenda de forma automatitzada i sense necessitat de prestació de garanties, els ajornaments són ara de fins a 24 mesos en el cas de les persones físiques (abans, 12 mesos) i de fins a 12 mesos en el cas de les persones jurídiques (abans, 6 mesos).

 

Si la vostra empresa vol ajornar algun dels teus impostos, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Us assessorarem sobre com dur a terme aquesta gestió i la millor manera de fer-ho.