Optimitzeu la factura de l’impost sobre societats del 2020

Durant les properes setmanes les empreses tanquen els comptes del 2020. I si han obtingut beneficis hauran de fer front a l’impost sobre societats, amb un desemborsament de diners en un moment en què, per la crisi sanitària, convé reduir les sortides de fons.

Una revisió completa de la comptabilitat i dels incentius fiscals aplicables els poden suposar un estalvi important en aquest impost. En ocasions, la simple aplicació correcta de les normes comptables ja pot suposar estalvis. Per exemple:

  • En matèria d’amortitzacions, revisant si s’apliquen els coeficients màxims permesos per la llei o si és possible aplicar l’amortització decreixent sobre actius determinats.
  • Si es computen els deterioraments de determinats actius —si l’empresa té clients morosos o si té existències obsoletes— o si existeixen obligacions que es puguin materialitzar en el futur (provisions).
  • Si les despeses es computen en el moment en què es produeixen. En matèria de despeses de personal, per exemple, moltes vegades és possible periodificar i computar com a despesa una part de les pagues extres de l’exercici següent.

En altres casos els incentius no s’apliquen a la comptabilitat, sinó a través d’ajustos a la declaració de l’impost sobre societats —la llibertat d’amortització o l’amortització doble de pimes, per exemple; o les reserves de capitalització i anivellació—, tot i que al tancament de l’exercici s’ha de computar l’impacte que aquests ajustos tindran en el pagament de l’impost.

 

 

 

Convé revisar exhaustivament totes aquestes matèries. Els nostres professionals revisaran els vostres comptes i us ajudaran a optimitzar la factura fiscal.