Optimitzeu la factura de l’impost sobre societats del 2021

Durant les properes setmanes les empreses tanquen els comptes del 2021. I si han obtingut beneficis hauran de fer front a l’impost sobre societats, amb un desemborsament de diners en un moment en què convé reduir les sortides de fons.

Una revisió completa de la comptabilitat i dels incentius fiscals aplicables els poden suposar un estalvi important en aquest impost. En ocasions, la simple aplicació correcta de les normes comptables ja pot suposar estalvis. Per exemple:

  • En matèria d’amortitzacions, revisant si s’apliquen els coeficients màxims permesos per la llei o si és possible aplicar l’amortització decreixent sobre actius determinats.
  • Si es computen els deterioraments de determinats actius —si l’empresa té clients morosos o si té existències obsoletes— o si existeixen obligacions que es puguin materialitzar en el futur (provisions).
  • Si les despeses es computen en el moment en què es produeixen. En matèria de despeses de personal, per exemple, moltes vegades és possible periodificar i computar com a despesa una part de les pagues extres de l’exercici següent.

En altres casos els incentius no s’apliquen a la comptabilitat, sinó a través d’ajustos a la declaració de l’impost sobre societats —la llibertat d’amortització o l’amortització doble de pimes, per exemple; o les reserves de capitalització i anivellació—, tot i que al tancament de l’exercici s’ha de computar l’impacte que aquests ajustos tindran en el pagament de l’impost.