SORPRESES EN L’APROVACIÓ DE COMPTES

Demaneu amb la major antelació possible la informació que necessiteu sobre l’aprovació de comptes. No convé esperar a la Junta.

En la documentació adjunta a la convocatòria de la junta d’aprovació de comptes poden aparèixer partides que no acabin de quadrar-vos. Doncs bé, com a soci, podeu sol·licitar els informes o aclariments que considereu necessaris (abans o durant la junta). I quan es tracta de l’aprovació de comptes d’una SL, aquells que representen almenys el 5% del capital poden examinar al domicili social, abans de la reunió, els documents que serveixen de suport i d’antecedent a aquests comptes (fins i tot poden fer-ho acompanyats d’un expert comptable).

És important demanar aquesta informació amb la major antelació possible. Si us espereu a la reunió, hi ha el risc que l’administrador no tingui tota la documentació per respondre a les vostres preguntes i també es podria considerar que actueu de mala fe per sol·licitar en aquell moment una documentació que estava a la vostra disposició i que podíeu obtenir abans de la celebració.D’altra banda, si es confirmen les vostres sospites, el dia de la reunió tindreu l’oportunitat d’expressar les vostres objeccions respecte a les partides controvertides i demanar a l’administrador que les justifiqui, debatent l’assumpte amb la resta dels socis.

Si a conseqüència de l’anterior es comprova que l’administrador no ha actuat correctament:

  • Haurà de respondre a l’empresa si ha infringit els estatuts socials.
  • En aquesta reunió, podeu instar a l’adopció d’un acord per presentar una demanda de responsabilitat.

No obstant això, el fet que la gestió social sigui qüestionada o no aprovada no implica que els comptes no puguin ser aprovats. Cal tenir en compte que ,si els comptes reflecteixen la imatge veritable i justa del patrimoni, la situació financera i els resultats, s’hauran d’aprovar. En aquest sentit, tingueu en compte que:

  • L’aprovació de comptes en els quals es comptabilitzin partides que puguin ser contràries als estatuts no infringeix la llei, ja que responen a una despesa realment efectuada per l’empresa i que, per tant, s’ha de comptabilitzar.
  • L’aprovació dels comptes anuals per part de la junta no significa que aquesta validi els actes comptabilitzats, ni impedeix l’exercici de l’acció de responsabilitat ni implica una renúncia a aquesta.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us informaran sobre com actuar si, en rebre la convocatòria d’aprovació dels comptes de l’empresa en la qual participeu, teniu dubtes sobre determinats elements reflectits en la documentació adjunta.