Als divorcis, és habitual que un cònjuge assumeixi el pagament del 100% de la hipoteca de l’habitatge familiar, encara que només ostenti el 50% de la propietat.

Si un matrimoni està gaudint de la deducció per adquisició d’habitatge habitual de l’IRPF i se separa, recordi com queda aquesta deducció si ambdós cònjuges mantenen la propietat de l’habitatge:

  • El cònjuge que segueixi vivint a l’immoble pot continuar aplicant la deducció per les quotes de préstec que satisfaci en proporció al percentatge de titularitat.
  • El cònjuge que abandona l’habitatge també pot continuar aplicant la deducció per la seva part de la hipoteca si la segueix pagant i es donen certs requisits. En concret, cal que el matrimoni tingui fills comuns i que l’immoble segueixi constituint-ne l’habitatge habitual i l’excònjuge.

Tot i això, en aquests casos és habitual que el jutge ordeni que el cònjuge que deixa l’habitatge se segueixi fent càrrec del 100% de l’habitatge. En aquesta situació, Hisenda sol ser restrictiva i només permet que aquest cònjuge s’apliqui la deducció sobre el 50% dels pagaments (és a dir, segons el seu percentatge de propietat a l’habitatge, encara que pagui el 100% del préstec destinat a adquirir-lo).

Doncs bé, el Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) ha declarat que en aquests casos el contribuent que paga el 100% de la hipoteca es pot aplicar el 100% de deducció, encara que només sigui titular d’una part de l’immoble. Segons el TEAC, la deducció per compra d’habitatge no pot quedar vinculada al percentatge de titularitat del pagador. A més, limitar la deducció suposaria un enriquiment injust per a Hisenda, que estaria restringint un benefici fiscal a què tenia dret la unitat familiar amb anterioritat a la resolució judicial.

 

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre les conseqüències fiscals derivades d’una eventual separació matrimonial.