En un contracte de préstec o similars, si el tipus d’interès és notablement superior al normal dels diners o es va fer aprofitant les circumstàncies de necessitat del prestatari, és nul per usurari.

La llei estableix que és usurari un interès notablement superior al normal dels diners i manifestament desproporcionat amb les circumstàncies del cas. A aquests efectes, es considera interès notablement superior al normal dels diners aquell que dobli el tipus d’interès mitjà en operacions anàlogues. A més, els tribunals han aclarit que el caràcter usurari del préstec el determina el preu global i no l’aplicació aïllada de les clàusules, així com que per això cal considerar la TAE (Taxa Anual Equivalent) i no el TIN (Tipus d’Interès Nominal), ja que la primera inclou també les comissions que són part del preu de l’operació.

D’altra banda, el contracte es pot considerar igualment usurari si qui va sol·licitar el préstec ho va fer mogut per una situació de necessitat o inexperiència, i se’n va aprofitar qui el va concedir, encara que l’interès sigui inferior al doble del tipus mitjà.

Així mateix, la llei estableix que s’aplicarà a tota operació substancialment equivalent a un préstec de diners, amb independència de la forma o el nom del contracte o la garantia oferta. Així, aquesta regulació s’està aplicant a les anomenades targetes revolving, que només tenen l’opció de pagament ajornat (de manera que els interessos es generen de manera permanent). S’hi sol pactar un interès molt elevat, per la qual cosa els tribunals han considerat que és usurari aquell interès que suposi una elevació percentual de l’interès mitjà en aquest tipus d’operacions en el moment de contractar-les i encara que no arribi al doble.

Si es declara que el préstec és usurari, aquest s’anul·la. A partir d’aquí:

  • Si el pagat fins ara no cobreix el capital, únicament s’haurà de tornar aquesta quantitat, estant exempt de pagar els interessos, les despeses i les comissions.
  • Si s’ha abonat una xifra superior al capital, es pot reclamar la devolució de l’excedent.

 

Els nostres assessors estudiaran el seu cas concret i li informaran de com reclamar en cas de tenir un préstec usurari i recuperar les quantitats pagades indegudament.