Quan es constitueix una societat limitada (SL) és freqüent que els socis utilitzin uns estatuts estàndard que convé revisar.

Aquests estatuts estàndard es solen remetre al que diu la llei (o repeteixen el que aquesta estableix). Tot i així, en moltes matèries la regulació legal és subsidiària i preval el que diguin els estatuts. Vegeu, doncs, algunes qüestions en les quals potser us convingui separar-vos del que diu la llei:

  • Transmissió de participacions. La llei estableix un dret d’adquisició preferent a favor de persones determinades. Doncs bé, els estatuts poden modificar aquest dret, ampliant-lo o reduint-lo. Això sí, no és possible prohibir la transmissió (llevat de determinats casos excepcionals) i tampoc és possible fer-la pràcticament lliure.
  • Separació i exclusió de socis. La llei permet als socis separar-se de la societat quan aquesta adopti determinats acords, sempre que no hi hagin votat a favor. O permet excloure’ls en determinats supòsits especials. Doncs bé, en els estatuts és possible incloure causes de separació o d’exclusió addicionals.
  • També és possible augmentar els quòrums per a l’aprovació d’acords, sempre que no s’exigeixi la unanimitat.

 

 

Eviteu estatuts estàndard i adapteu-los a les vostres necessitats concretes des de la pròpia firma de l’escriptura de constitució, o posteriorment. Us ajudarem a analitzar el vostre cas concret i a modificar aquests estatuts si ho considereu necessari.