Si la seva empresa tributa per l’IAE i ha reduït l’activitat, verifiqui si és possible reduir aquest impost…

Si a la seva empresa s’ha reduït algun dels elements tributaris que determinen l’import a pagar per l’impost d’activitats econòmiques (IAE) –ha venut maquinària, ha canviat de local i ara ocupa una superfície més reduïda, etc.–, pot comunicar-ho a Hisenda i reduir la quota d’aquest impost. A aquest efecte:

  • Si els elements tributaris varien en més del 20%, és obligatori presentar una declaració de variació.
  • Si els elements tributaris disminueixen, la comunicació és voluntària. A més, no és necessari que us espereu a que la disminució arribi al 20%. Si els elements només han disminuït un 10%, per exemple, també ho podeu fer.

Les variacions es tenen en compte en la quota de l’any següent a aquell en què es produeixen. Així doncs, convé presentar el model de variació 840 abans de final d’any perquè la quota de l’IAE ja sigui més baixa el 2023.

També pot ocórrer que, a causa de la crisi o d’altres circumstàncies, la seva empresa s’hagi vist obligada a cessar alguna activitat. En aquest cas, comuniqui aquesta baixa a Hisenda en el termini d’un mes des del cessament. Després d’això, podrà sol·licitar per escrit la devolució de la part de la quota de l’IAE proporcional a aquells trimestres complets en què ja no durà a terme l’activitat.

 

Podem ajudar-li a revisar els elements tributaris que incideixen en la quota de l’IAE de la seva empresa i comunicar a Hisenda les variacions experimentades. En molts casos podrà pagar menys que l’any anterior.