Oferir determinades retribucions en espècie és una bona alternativa per a augmentar la retribució dels vostres empleats sense augmentar els costos de personal

Moltes empreses no disposen de pressupost per a augmentar el salari dels seus empleats, però en canvi volen que la plantilla estigui motivada. Doncs bé, oferir determinades retribucions en espècie pot ser una bona alternativa per a aconseguir els dos objectius.

Així, hi ha la possibilitat de proposar als empleats canviar part de les seves retribucions dineràries per retribucions en espècie. Per exemple, que un empleat que guanya 30.000 euros en metàl·lic canviï el tipus de retribució i passi a cobrar 27.500 euros en metàl·lic i 2.500 euros en espècie. L’avantatge d’aquest canvi es troba en la tributació:

  • En concret, algunes retribucions en espècie no tributen en l’IRPF dels beneficiaris (assegurances de malaltia, xecs de transport, tiquets de restaurant, serveis d’escola bressol, cursos de formació, etc.). Aquest estalvi en l’IRPF constituirà un efectiu major que tindran els empleats, per la qual cosa, indirectament, serà un augment salarial.
  • L’empresa no tindrà cap increment de costos. De fet, aquests seran els mateixos, ja que el salari en espècie també cotitza a la Seguretat Social (tant si s’ofereix com a substitució de part del salari en metàl·lic com si s’ofereix com a alternativa a un augment salarial).

En tot cas, l’adhesió dels treballadors a aquests «plans de retribució flexible» és voluntària, ja que suposa un canvi de les condicions laborals. I tingueu en compte també que les retribucions en espècie que satisfeu no podran ser superiors al 30 % de la retribució total del treballador.

 

 

 

Els nostres professionals us indicaran com podeu aconseguir que els vostres empleats tinguin una retribució neta major sense augmentar-ne els costos salarials.