Una sentència recent del Tribunal Suprem dona arguments als contribuents davant dels criteris restrictius d’Hisenda

La consideració de les retribucions dels administradors com a despeses deduïbles en l’impost sobre societats ha sigut objecte de controvèrsia des de fa anys. Així doncs:

  • Inicialment, si els estatuts no preveien expressament que el càrrec era retribuït, Hisenda considerava que les retribucions que l’administrador pogués rebre per la seva feina habitual de gerència no eren fiscalment deduïbles.
  • Des de 2015, després de la reforma de l’impost sobre societats, la polèmica semblava tancada: aquestes retribucions per la feina diària de gerència eren deduïbles en qualsevol cas, tot i que els estatuts establissin que el càrrec era gratuït.
  • Però la polèmica ha continuat: a partir d’alguns pronunciaments judicials i del Tribunal Econòmic Administratiu Central —que, malgrat el nom que rep, és un òrgan administratiu, no jurisdiccional—, Hisenda torna a negar la deduïbilitat fiscal d’aquestes retribucions, amb l’argument que, en no estar previstes als estatuts, són «contràries a l’ordenament jurídic».

Davant d’aquesta situació, el més prudent és establir als estatuts que el càrrec d’administrador és retribuït. Però si la vostra empresa no ho ha fet i té algun conflicte amb Hisenda per aquest motiu, heu de saber que una sentència recent del Tribunal Suprem us dona arguments perquè us defenseu.

Aquesta sentència —que es refereix a altres matèries però té uns raonaments aplicables al cas que ens ocupa— fa una anàlisi del que s’entén com «actes contraris a l’ordenament jurídic» i considera que aquest concepte està pensat per a actuacions greus (per exemple, suborns). Però no es pot fer una interpretació extensa d’aquest concepte, ja que aniria en contra de la intenció de la norma.

 

 

Si Hisenda us discuteix la deducció fiscal d’algunes despeses —especialment, de la retribució de l’administrador per la feina diària que fa com a gerent—, els nostres professionals analitzaran el vostre cas i us donaran arguments que us serveixin per a defensar-vos.