Recordeu les regles de càlcul i la data en què l`heu d´ingressar

Si durant el mes de juny la vostra empresa va acordar el repartiment de dividends, recordeu que el termini per a ingressar la retenció a Hisenda —quan sigui procedent— dependrà de la data en què aquests dividends siguin exigibles. Així doncs:

  • Si en l’acord de repartiment s’ha establert la data d’exigibilitat, aquesta determinarà el moment en què s’ha d’ingressar la retenció. Per exemple, si l’acord de repartiment es va adoptar el 20 de juny i es va pactar que el dividend seria exigible a partir del 26 de juny, la retenció s’haurà d’incloure en la declaració de retencions del segon trimestre de 2021 (o del mes de juny si presenteu declaracions mensuals)
  • Si en l’acord de repartiment no s’ha concretat la data de pagament, els dividends són exigibles a partir del dia següent a l’acord. Si aquest acord es va adoptar el 30 de juny, els socis poden exigir els dividends a partir de l’1 de juliol, de manera que la vostra empresa haurà d’ingressar la retenció en la declaració de retencions del tercer trimestre de 2021 (o del mes de juliol si declareu mensualment).

Respecte a la retenció aplicable, tingueu en compte que:

  • Si el soci que percep els dividends és una persona física resident a Espanya, ha de practicar retenció.
  • Si es tracta d’una persona física no resident a Espanya, li heu de retenir al tipus que estableixi el conveni per a evitar la doble imposició corresponent (en defecte de conveni, retingueu el 19 %).
  • Si el soci és una societat resident a Espanya o a la UE, no li heu de retenir res sempre que tingui dret a l’exempció per doble imposició de dividends (si no és així, li haureu de retenir el 19 % o el tipus que estableixi el conveni en cas de societats no residents). Recordeu que, en general, l’exempció per doble imposició s’aplica si el soci té una participació directa o indirecta d’almenys el 5 % en el capital.

 

Us informarem sobre la retenció aplicable als dividends segons les circumstàncies que concorrin en els beneficiaris.