El Tribunal Suprem no permet que siguin declarats col·laboradors en l’ocultació de béns dels seus progenitors

A vegades es donen situacions en què els contribuents «traspassen» patrimoni als seus fills per a evitar que Hisenda els embargui (amb una donació o una compravenda simulada, per exemple) o situacions en què els pares utilitzen comptes dels seus fills per a canalitzar les seves operacions i així evitar l’embargament dels saldos.

En aquests casos, és habitual que Hisenda reaccioni amb contundència, qualificant els fills com a «col·laboradors necessaris» del frau i declarant-los responsables solidaris del deute. Per a fer-ho, Hisenda es basa en un precepte legal que estableix que són responsables solidaris del deute tributari (incloent el principal, sancions, interessos i recàrrecs) «les persones que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’administració tributària».

Doncs bé, el Tribunal Suprem considera que en cas que els fills siguin menors d’edat, aquesta pràctica no és correcta. Així doncs:

  • No es pot traslladar o estendre la responsabilitat fiscal a un menor quan el negoci jurídic en virtut del qual es pretén l’ocultació o transmissió l’ha dut a terme el seu representant legal (tot i que aquest representant hagi actuat per compte del menor i sigui aquest el beneficiari).
  • No es pot atribuir aquesta responsabilitat a qui, per ser menor, és legalment inimputable i manca de capacitat d’obrar.

 

 

 

En ocasions, Hisenda s’excedeix i declara responsables del pagament del deute tributari els que no ho són. Si us trobeu davant d’una revisió tributària, els nostres professionals defensaran els vostres interessos i us assessoraran sobre la millor manera d’actuar.