REMUNERACIÓ DE L’ADMINISTRADOR: ASPECTES CLAUS

¿Com establir la remuneració dels administradors en els estatuts per no tenir problemes amb Hisenda o el Registre?

Segons la llei, el càrrec de l’administrador és gratuït excepte si els estatuts estableixen el contrari, cas en el qual han de determinar el sistema de remuneració. Això, sens perjudici de que després sigui la Junta la que, determini cada any la quantitat exacta de la remuneració, que, a més, pot ser una despesa deduïble per a l’empresa.

Els estatuts han de reconèixer tots els conceptes retributius (una assignació fixa, una variable segons objectius, plans de pensions, vehicle d’empresa, assegurances…). Per evitar haver de modificar els estatuts cada vegada que l’administrador percep un nou concepte, convé incloure una llista àmplia, indicar que l’administrador podrà percebre qualsevol dels conceptes llistats (per no obligar-se a retribuir sempre els mateixos conceptes) i, a més, evitar utilitzar la conjunció “o” per separar els conceptes, doncs alguns registres consideren que la “o” genera confusió perquè es pot interpretar que les opcions son alternatives.

Independentment d’això, la Junta haurà d’aprovar la retribució màxima anual que percebran els membres de l’òrgan d’administració. És possible mantenir vigent aquesta retribució durant diversos exercicis indicant al final de l’acord que es mantindrà en vigor fins que la Junta acordi la seva modificació.

Possibles situacions:

  • Si l’administrador ja percep una remuneració i no consta l’aprovació de la Junta de l’import rebut –encara que la societat se l’hagi deduït–, Hisenda podria discutir aquesta deducció.
  • Si hi ha diversos administradors i la Junta no distribueix la retribució entre ells, podrà distribuir-la l’òrgan d’administració, remunerant a cada membre segons les seves funcions i responsabilitats i justificant la quantitat percebuda.
  • Quan existeixi un conseller delegat, haurà de subscriure’s un contracte amb la societat, que haurà de ser aprovat per 2/3 dels consellers, i l’interessat haurà d’abstenir-se de la deliberació i la votació.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us informaran de la millor manera d’establir la remuneració del càrrec d’administrador social a la vostra empresa i si podeu deduir aquesta despesa.