REGULARITZACIÓ MENSUAL DE RETENCIONS

Les variacions en la situació personal i econòmica dels treballadors que es coneguin a l’octubre, novembre i desembre s’han de regularitzar en la nòmina següent.

Si les circumstàncies personals i familiars d’un treballador canvien durant l’any, l’empresa ha de regularitzar el tipus de retenció. A aquest efecte:

  • Si l’empresa coneix el canvi de circumstàncies (per exemple, transforma un contracte temporal en indefinit), s’ha d’aplicar el nou tipus a partir del moment en què es produeixin les variacions.
  • Si l’empleat comunica un canvi en la seva situació personal (per exemple, el naixement d’un fill o l’inici de convivència amb un ascendent), el nou tipus s’ha d’aplicara partir de la comunicació, sempre que la faci amb almenys cinc dies d’antelació a la data de preparació de les nòmines.

Per a simplificar la feina administrativa, l’empresa pot optar per regularitzar les retencions a l’abril, juliol i octubre respecte de les variacions produïdes en el trimestre anterior. Per exemple, si un treballador va comunicar un canvi de circumstàncies a principis de juliol, l’empresa pot esperar i aplicar la nova retenció a partir de la nòmina d’octubre.

Això, però, només és aplicable durant els primers nou mesos de l’any. En les variacions conegudes o comunicades a l’octubre, novembre i desembre, l’empresa ha de regularitzar les retencions mensualment, d’acord amb la regla general abans indicada.