Si us interessa, us heu d’acollir a aquest règim durant el mes de desembre.

Els grups d’empreses formats per una societat dominant i altres de participades en més del 50% del capital (directament o indirecta) poden optar pel règim del grup d’entitats de l’IVA en alguna de les modalitats següents:

  • Bàsica. Cada mes les societats presenten les seves declaracions sense ingressar res, i és la holding la que presenta la declaració agregada, compensant entre si els resultats individuals i liquidant el net resultant. D’aquesta manera es compensen els saldos negatius que puguin tenir algunes empreses sense necessitat d’esperar-ne la devolució.
  • Avançada. És especialment recomanable en els casos en què alguna de les empreses del grup no es pugui deduir tot l’IVA que suporta. En aquesta modalitat la liquidació mensual també es determina afegint saldos, però quan una empresa del grup factura a una altra per la part del preu equivalent al marge de benefici i a aquells costos en què no suporti IVA (despeses financeres, sous, etc.), no ha de repercutir IVA. Així, si la compradora no es pot deduir tot l’IVA, té un cost menor en les seves adquisicions de béns i serveis intragrup.

L’opció per aquest règim ha de ser acordada pels òrgans d’administració de les societats que es vulguin acollir (és a dir, hi pot haver dependents que continuïn tributant individualment) i s’ha de comunicar a Hisenda (model 039) al mes de desembre de l’any anterior a aquell en què hagi de tenir efectes.

 

Els nostres professionals estudiaran si és recomanable acollir-se al règim de grups a l’IVA en el vostre cas.