QUIN ÉS EL VALOR D’ADQUISICIÓ D’UN ACTIU?

Si la seva empresa adquireix un immobilitzat, no es limiti a comptabilitzar-lo pel preu satisfet al proveïdor. Si ha suportat despeses relacionades amb la compra, també les ha d’incloure com a major valor d’adquisició.

Costos d’adquisició

Si la seva empresa adquireix un actiu (maquinària, local, vehicle, etc.), ho ha de comptabilitzar per l’import facturat pel proveïdor (descomptant les rebaixes i descomptes) més tots els costos addicionals que suporti fins que estigui en condicions de funcionament.

Els costos addicionals més habituals que haurà de computar seran:

  • Les despeses de transport, nòlits, comissions i drets aranzelaris (en el cas que s’hagi produït una importació de l’actiu).
  • Les despeses d’assegurances, dipòsits o custòdia o les despeses d’instal·lació i muntatge.
  • Les despeses en ocasió de les proves que es facin per aconseguir que l’actiu estigui en condicions de funcionament.

És important que no comptabilitzi aquests costos addicionals com a despesa de l’exercici en què els suporti. En aquest cas, la seva empresa estaria declarant un menor benefici i, per tant, reduiria la seva tributació per l’Impost sobre Societats, cosa que podria comportar problemes amb Hisenda. En formar part del valor d’adquisició de l’actiu, l’empresa es pot deduir aquests costos via amortització durant la vida útil del bé.

 

Altres despeses activables

A més dels costos addicionals, n’hi ha d’altres, menys comuns, que cal tenir en compte i que també s’han d’activar. En primer lloc, s’han d’activar les despeses que la vostra empresa prevegi que suportarà al final de la vida útil de l’immobilitzat pel seu desmantellament o retirada (especialment, en cas de maquinària complexa). A aquests efectes, s’ha de considerar el valor actual de les despeses esmentades. Per això, es pot sol·licitar un pressupost del cost que suposaria ara el desmantellament i sumar-lo al valor d’adquisició.

Així mateix, si la seva empresa ha finançat la compra de l’actiu i aquest trigarà més d’un any a estar en condicions de funcionament, també haurà d’activar com a major valor d’adquisició els interessos meritats fins aquell moment (per exemple, si s’adquireix una maquinària complexa que ha de ser instal·lada o sotmesa a proves). Les despeses financeres que s’han d’imputar són:

  • Les derivades del finançament específic de l’immobilitzat (per exemple, els interessos d’un préstec hipotecari destinat a adquirir una nau industrial).
  • Les associades al finançament genèric imputables a l’actiu (per exemple, els interessos d’una línia de crèdit, de la qual se n’ha disposat una part per adquirir l’actiu).

 

Exemple

La seva empresa adquireix una nova màquina i, abans de la seva entrada en funcionament (que es produeix dos mesos després de la compra), suporta les despeses relacionades amb la compra:

Preu de compra: 200.000 euros

Transport: 10.000 euros

Instal·lació: 6.000 euros

IVA (deduïble): 45.360 euros

Interessos: 2.500 euros

Desmantellament: 850 euros

Doncs bé, en aquest cas, s’han d’activar totes les partides excepte l’IVA deduïble (que es podrà compensar amb l’IVA repercutit o obtenir-ne la devolució) i els interessos (que no són activables en haver entrat l’actiu en funcionament abans d’un any des de la seva compra); per tant, el valor d’adquisició és de 216.850 euros.

 

 

En el valor d’adquisició, s’han de computar totes les despeses accessòries i les despeses de desmantellament (si n’hi ha).  A més, si l’actiu triga més d’un any a estar en condicions de funcionament, també s’hi han d’incloure les despeses financeres.