QUANT DE TEMPS TÉ L’AGENT PER RECLAMAR?

El temps de reclamació, així com la data en què comença a computar, varien en funció del concepte reclamat per l’agent.

En la contractació d’un agent comercial s’estableix una relació per la qual aquest presta serveis a canvi d’una contraprestació (la “comissió”) i que, al final, pot meritar el dret a rebre l’anomenada indemnització per clientela, que es genera quan, a conseqüència del treball dut a terme per l’agent, aquest ha obtingut nous clients dels quals pot continuar beneficiant-se.

Què passa quan hi ha discrepàncies sobre les quantitats que s’han de pagar? Bé, segons la llei, l’agent disposa de diferents terminis en funció de la classe de reclamació que faci. A aquests efectes:

  • Indemnització per clientela. Es pot reclamar en el termini d‘un any des de la finalització del contracte.
  • Comissions impagades. Disposa de tres anys des de la data de venciment de la comissió, no des de la finalització del contracte.

A més, cal tenir en compte la possible interrupció de la prescripció. És a dir, si durant aquest temps l’agent ha fet alguna mena de reclamació – encara que fos extrajudicial (per exemple, enviar un burofax sol·licitant el pagament d’una comissió)– el termini de prescripció es veuria interromput, que es reiniciaria (comptat des de zero) en el moment en què es va emetre aquesta reclamació, independentment de la data en què l’hagués rebut. En conseqüència, és important comprovar les dates, tant de la meritació de les comissions que es puguin reclamar com de la indemnització per clientela —si escau– o de qualsevol reclamació posterior en cas que s’hagués interromput el termini.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us assessoraran sobre la viabilitat de les reclamacions de l’agent i les possibilitats de defensa.