QUAN LA SOCIETAT PRESTA DINERS A UN SOCI

Ho ha d’autoritzar la junta, l’afectat s’ha d’abstenir de votar i les seves participacions s’han de deduir als efectes del còmput de majories.

En societats solvents i amb liquiditat, no és estrany que els socis hi recorrin perquè els prestin diners, evitant així sol·licitar un préstec bancari. La mateixa llei preveu aquesta possibilitat, si bé estableix una sèrie de regles, ja que hi ha un conflicte entre els interessos del soci (aconseguir el préstec) i els de la societat (que ha de poder decidir lliurement –sense intervenció d’aquest soci– si atorgar el préstec o no). Aquestes regles són:

  • El soci interessat a rebre els diners s’ha d’abstenir de votar.
  • Les seves participacions s’han de deduir als efectes del còmput de majories. Per exemple, si el soci que sol·licita el préstec té el 20% del capital, el 80% restant serà, a efectes d’aquest acord, el 100% del capital. A partir d’aquest 100% s’haurà de calcular si el préstec ha estat autoritzat per la majoria.

Obligacions de l’administrador

Després de la petició del soci, l’administrador ha de convocar una junta per acordar l’autorització del préstec o no. A la mateixa convocatòria haurà d’advertir sobre la situació de conflicte d’interès amb aquest soci i el seu deure d’abstenir-se de votar, si bé aquest soci conservarà la resta dels seus drets i podrà votar amb total normalitat a la resta dels punts de l’ordre del dia en els que no hi hagi conflicte.

D’altra banda, i als efectes que la resta de socis puguin debatre correctament aquest punt de l’ordre del dia, serà convenient sol·licitar a aquest soci informació clara i precisa del que necessita, així com una proposta de devolució. A més, es poden preveure altres pactes més concrets segons la quantia del préstec.

Incompliment del deure d’abstenció del soci

Tot i que la llei no preveu una conseqüència concreta en aquests casos, el vot es considera indegudament emès i, per tant, nul. Però això no implica que l’acord sigui directament nul: només ho serà quan el vot d’aquest soci hagi estat determinant per assolir la majoria necessària per adoptar l’acord. És a dir, quan el resultat de la votació hauria sigut diferent si no hagués votat aquest soci.

A més, si un soci dissident impugna l’acord perquè s’ha vulnerat el deure d’abstenció, qui haurà de respondre és l’administrador –per executar un acord nul–, no els socis que el van adoptar. D’altra banda, cal tenir en compte que es podrien donar altres responsabilitats:

  • Obligació del soci d’indemnitzar la societat (per exemple, les despeses d’una junta nova).
  • Responsabilitat del president davant de la societat o el soci quan permeti o denegui el vot de forma negligent.
  • Accions social i individual de responsabilitat si el soci infractor també és administrador.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us acompanyaran en el procés per actuar amb totes les garanties tant si sou l’administrador com si sou el soci que sol·licita el préstec o qualsevol altre soci.