Un poder especial permet actuar en nom de l’altra part i complir certes obligacions del contracte que us interessin.

En signar un contracte, cada part assumeix unes obligacions que, si incompleix, permeten a l’altra part reclamar. No obstant això, quan es tracta d’un simple tràmit –inscriure un document, solucionar un error…–, pot ser més pràctic poder-ho fer vostè mateix. Així, mitjançant una escriptura d’apoderament especial o una clàusula al contracte, en què l’altra part l’autoritza per actuar en nom seu i complir una obligació concreta, no deixa en mans de tercers serrells del contracte que puguin afectar el seu projecte.

Aquests poders han de recaure sobre tràmits que vostè pugui fer sol; en general, s’han de referir a aspectes accessoris del contracte (emplenar un formulari, fer una gestió davant l’Administració…), no a l’obligació principal. També han d’establir clarament les condicions en què s’ha de fer el tràmit i la documentació  necessària a aportar. Si no, podrien no donar-se per bons. A més, encara que en general els poders sempre es poden revocar, és possible indicar a l’escriptura que la irrevocabilitat del poder és part essencial del contracte, sense la qual l’apoderat no el signaria.

Alguns casos habituals són:

  • Esmenar escriptures. Perquè pugueu fer-ho unilateralment. Això us interessa, per exemple, si presteu diners a canvi d’una garantia que s’hagi d’inscriure al Registre (hipoteca, alguns tipus de penyora…). Així no dependreu de l’altra part i podreu inscriure la garantia vós mateix.
  • Hipoteca. Quan vós sigueu qui grava una finca seva a favor d’un creditor en garantia d’un préstec a tornar en una única quota, arribat el venciment de l’operació necessitarà que el creditor atorgui escriptura de cancel·lació d’hipoteca. Si no ho fes, us seria molt més difícil vendre o tornar a gravar la finca i necessitaria anar a un jutge per reclamar. Podeu evitar aquest problema incloent a l’escriptura una clàusula que us permeti dipositar els diners del creditor a la notaria (en lloc de pagar-los-hi directament) i escripturar vós mateix la cancel·lació de la hipoteca.
  • Opció de compra. Si arribat el moment d’exercitar la seva opció l’altra part no volgués o no pogués acudir al notari per celebrar la compravenda, us veuríeu obligat a acudir als tribunals, amb el cost econòmic i temporal que això comporta. Doncs bé, encara que en aquest cas es tracta d’una obligació principal, s’han donat per bones clàusules per exercir l’opció de compra de manera unilateral.

Per això cal indicar com es procedirà; per exemple, si s’efectuarà un requeriment fefaent atorgant un termini a l’altra part per complir l’obligació i, en cas de no fer-ho, podreu acudir a la notaria per efectuar el tràmit vós mateix.

 

Els nostres assessors us informaran de com protegir-vos amb un poder especial en el vostre cas concret i com establir les condicions que s’hauran de donar per fer-ho.