PRESTACIONS I AJUDES A AUTÒNOMS PER A PAL·LIAR LA CRISI

Com tributen a l’IRPF?

Per cessament d’activitat. Com a conseqüència de la crisi econòmica derivada de la covid-19, al seu dia es van aprovar prestacions extraordinàries de la Seguretat Social per a autònoms que es van veure obligats a suspendre l’activitat o la facturació dels quals es va veure reduïda en un 75 %. Doncs bé:

  • Aquesta prestació s’ha de declarar en l’IRPF com a rendiment de la feina, encara que el beneficiari percebi rendiments d’activitats econòmiques.
  • Això permet que el beneficiari gaudeixi de les despeses i les reduccions que la llei estableix per a aquest tipus de rendiments. Per exemple, una despesa fixa de 2.000 euros.

Exempció RETA. Respecte a les ajudes consistents en l’exempció del pagament de les quotes d’autònoms i a les quals també s’hi van poder acollir els autònoms societaris, no s’han de computar com a ingrés , tot i que tampoc es poden computar com a despesa les quotes que el contribuent no va quedar obligat a pagar.

Subvencions i ajudes. En altres casos, les mesures han consistit en ajudes o subvencions a càrrec de l’Estat o de les comunitats autònomes que s’han de declarar com un rendiment més de l’activitat econòmica. A aquest efecte:

  • Si la finalitat d’aquestes ajudes és compensar la caiguda d’ingressos, s’han de computar en l’IRPF de l’exercici en què es concedeixin.
  • Si subvencionen l’adquisició d’algun actiu, s’han de computar com a ingrés de manera proporcional i als exercicis dels anys en què s’amortitzin les inversions subvencionades.

 

 

 

Si heu rebut alguna ajuda relacionada amb la crisi de la covid-19, els nostres professionals us informaran sobre com l’heu de declarar en l’IRPF.