Conegui el seu tractament especial…

La llei estableix que els premis de Loteria Nacional, la Creu Roja o l’ONCE, entre d’altres, gaudeixen d’exempció pels primers 40.000 euros de premi, i l’excés tributa a un tipus fix del 20%. No obstant això, els premis de jocs en línia, casinos i apostes tenen un tractament diferent:

  • En primer lloc, s’integren a la base general de l’IRPF des del primer euro i tributen segons l’escala general de gravamen (fins al 47% o més a algunes comunitats).
  • Així mateix, al contrari que els premis amb exempció, els guanys es poden compensar amb les pèrdues incorregudes el mateix any per altres apostes i jocs d’atzar, fins al límit dels guanys esmentats. Per això cal guardar els justificants que acreditin aquestes pèrdues: extractes bancaris, “pantallassos” de la web, etc.

El nostre departament fiscal està a la seva disposició per a qualsevol dubte que se li pugui plantejar en matèria de tributació.