PLUSVÀLUA MUNICIPAL: NOVA FORMA DE CÀLCUL

El govern ha modificat la forma de calcular l’impost de plusvàlua municipal per a adaptar-la a la sentència que el Tribunal Constitucional ha dictat recentment

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la forma de calcular la base imposable de l’impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys (la plusvàlua municipal). Per aquest motiu —i per a assegurar-se que els ajuntaments disposen d’aquesta font d’ingressos—, el govern ha aprovat un reial decret llei que modifica aquesta forma de càlcul. Vegeu els trets bàsics de la reforma:

  • Si en la transmissió d’un terreny no es posa de manifest que aquest ha augmentat de valor, no hi haurà subjecció a l’impost. Aquest augment el determinarà la diferència entre els valors de transmissió i adquisició segons els títols corresponents (o segons el valor comprovat per l’administració)
  • La base imposable es calcularà multiplicant el valor del terreny segons el rebut de l’IBI per un coeficient, segons el nombre d’anys de tinença. Aquests coeficients s’aniran actualitzant cada any.
  • Si el contribuent pot acreditar —per la diferència entre el valor de transmissió i el d’adquisició— que l’augment de valor que ha experimentat el terreny és inferior al que s’ha determinat per aplicació dels coeficients indicats en el punt anterior, podreu declarar aquesta base imposable inferior.

Tot i que el reial decret deixa clar com s’ha de calcular l’impost que es meriti a partir de l’entrada en vigor de la nova llei, la sentència del Tribunal Constitucional i la mateixa norma deixen molts dubtes respecte a què passarà amb les situacions anteriors. Per exemple, la possibilitat d’impugnar les liquidacions o autoliquidacions ja presentades que no hagin guanyat fermesa o la manera com s’haurà de liquidar l’impost meritat amb anterioritat però el període de presentació del qual encara no hagi finalitzat quan la nova llei entri en vigor.

 

 

Si heu de transmetre un immoble o n’heu adquirit un per herència, us assessorarem sobre com heu de liquidar la plusvàlua municipal. I si ja l’heu satisfet mitjançant liquidació o autoliquidació, verificarem si és possible impugnar-ho.