PLUSVÀLUA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL

S’ha declarat la inconstitucionalitat del sistema de càlcul de la plusvàlua municipal

L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua municipal que es satisfà en la transmissió d’immobles) es calcula en funció d’unes regles matemàtiques que no tenen en compte el guany o pèrdua real que s’ha produït en la transmissió.

A conseqüència d’això, el Tribunal Constitucional ha declarat que aquesta forma de càlcul és inconstitucional i nul·la, tant si la transmissió de l’immoble ha generat un guany com si ha generat una pèrdua.

A l’hora d’establir les conseqüències de la sentència, el Tribunal ha limitat considerablement les possibilitats d’actuació dels contribuents i ha impedit la possibilitat d’impugnació com a conseqüència de la declaració d’inconstitucionalitat:

  • Si la plusvàlua es va satisfer mitjançant autoliquidació, no és possible instar-ne la rectificació ni demanar-ne la devolució amb posterioritat a la data de la sentència, fins i tot encara que no hagin transcorregut els quatre anys després dels quals l’autoliquidació adquireix fermesa.
  • Si va ser l’Ajuntament qui va liquidar la plusvàlua, tampoc no serà possible impugnar-la amb posterioritat a la data de la sentència.