Recentment s’ha publicat el pla de control tributari per a 2021

Aquest pla estableix les directrius bàsiques que seguirà l’Agència Tributària en matèria de comprovació i recaptació. En matèria de comprovació, es farà èmfasi, entre altres aspectes, en les actuacions següents:

  • Control dels sectors en què hi ha més incidència de l’economia submergida.
  • Control de les possibles manipulacions en sistemes informàtics que persegueixin l’ocultació d’una part de les vendes de l’activitat.
  • Control d’aquells sectors en què, per existir un percentatge alt de clients que són consumidors finals, es pot produir una manca de repercussió efectiva de l’IVA.
  • Control de societats que no tenen una estructura productiva real i que persegueixen ocultar rendes efectivament obtingudes per persones físiques.

En matèria de recaptació, Hisenda farà èmfasi en la persecució d’activitats que busquin dificultar-la:

  • Es controlaran especialment les operacions que persegueixin el «buidament patrimonial» dels deutors d’Hisenda (compravendes simulades, donacions…).
  • Hisenda utilitzarà, allà on la llei ho permeti, la figura de la «derivació de responsabilitat cap a tercers» i destinarà recursos a demostrar la concurrència dels supòsits que permetin acudir a aquesta derivació.
  • A l’inici dels procediments de recaptació, es sol·licitaran mesures cautelars, amb la finalitat d’evitar les operacions de «buidament patrimonial» indicades més amunt.
  • Es perseguiran, sobretot, els deutors aparentment insolvents, controlant les successives societats que puguin anar creant.

 

 

 

El nostre departament fiscal us assessorarà en cas que Hisenda us notifiqui alguna actuació de comprovació o inspecció.