PATRIMONI: ELS CRÈDITS I DEUTES TAMBÉ ES DECLAREN

A l’Impost sobre el Patrimoni també s’han de computar tots els deutes i crèdits que es tinguessin el 31 de desembre de l’any passat.

Recordi que estan obligats a presentar la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni els contribuents que compleixin alguna de les següents circumstàncies:

  • Quan, després de calcular la quota d’aquest impost, resulti un import a ingressar.
  • Quan, tot i no haver de pagar cap quota, el valor dels seus béns i drets (inclosos els béns exempts i sense descomptar deutes, càrregues o gravàmens) sigui superior a dos milions d’euros.

Doncs bé, si aquest és el seu cas, no oblidi que entre els béns a declarar també cal incloure els crèdits o deutes que vostè tingués a 31 de desembre de 2021. Segons això:

  • Crèdits. Han de computar-se com a major valor del seu patrimoni, per exemple, els préstecs a familiars, crèdits concedits a la seva empresa o la quota de l’IRPF de 2021 a favor seu si és a tornar.
  • Deutes. Poden deduir-se, per exemple, els deutes bancaris, els préstecs rebuts de familiars o els deutes derivats d’impostos (quota a ingressar de l’IRPF, liquidacions d’Hisenda…).

 

 

 

Els nostres professionals resoldran els dubtes que se li plantegin en relació amb la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni.