Recordi que els ha de presentar fins al 20 d’abril.

Si la seva empresa calcula els seus pagaments a compte de l’Impost sobre Societats segons el sistema de quotes, recordi que en efectuar el pagament a compte d’abril haurà de satisfer el 18% de l’import de la quota a ingressar (casella 599) de l’última declaració de l’Impost sobre Societats que hagi presentat (en general, serà la de l’exercici 2020 si el seu exercici coincideix amb l’any natural). En els pagaments a compte d’octubre i desembre, haurà de prendre com a referència la quota a ingressar corresponent a l’exercici 2021.

Si la seva empresa calcula els pagaments fraccionats segons el sistema de bases, a l’abril haurà de satisfer el 17% de la base imposable obtinguda en els tres primers mesos del 2022, descomptades les retencions. Tot i això, si el 2021 va facturar deu milions d’euros o més, haurà d’ingressar el 24% en lloc del 17%. En aquest cas, també haurà d’ingressar almenys el 23% del resultat comptable acumulat.

 

Li ajudarem a liquidar els pagaments fraccionats de la seva empresa segons el sistema de càlcul que li sigui aplicable.