PAGAMENTS FRACCIONATS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

A l’octubre heu de presentar el segon pagament a compte

Entre l’1 i el 20 d’octubre la vostra empresa haurà d’efectuar el segon pagament a compte de l’impost sobre societats de l’exercici 2021. A aquest efecte, tingueu en compte que:

  • Si desitgeu domiciliar el pagament, el termini de presentació finalitza el 15 d’octubre.
  • Si calculeu els vostres pagaments fraccionats segons el «mètode de quota», és possible que l’import a pagar a l’octubre no coincideixi amb la quantitat ingressada a l’abril. Això és degut a que els pagaments fraccionats es quantifiquen multiplicant pel 18% la quota a ingressar (casella 599) de l’últim exercici el període de liquidació del qual hagi finalitzat. Per tant, si el vostre exercici social coincideix amb l’any natural, en el pagament a compte d’octubre i en el de desembre haureu de prendre com a referència la quota a ingressar de l’impost sobre societats del 2020 (mentre que en el pagament  a compte del passat mes d’abril vau prendre com a referència la quota a ingressar de l’impost sobre societats del 2019).

Si l’exercici que es pren com a referència va tenir una duració inferior a 12 mesos (perquè, per exemple, es va decidir canviar la data de tancament), els pagaments fraccionats que prenguin com a referència aquest exercici partit són del 18% de la suma d’aquestes dues quotes:

  • La quota a ingressar de l’exercici partit (amb una duració inferior a l’any).
  • La quota a ingressar de l’exercici anterior, en la part proporcional al nombre de dies que li falten a l’exercici partit fins a arribar a l’any complet.

La regla anterior té dues excepcions: quan l’exercici partit de referència és el primer exercici de l’empresa o quan la quota de l’exercici anterior va ser zero. En aquest cas, com que no hi ha un exercici anterior amb quota a ingressar, el pagament fraccionat es calcula exclusivament sobre la quota de l’exercici partit, sense elevar-se a l’any.

 

 

 

Feu clic aquí per a accedir a un apartat de l pàgina web d’Hisenda amb més informació sobre els pagaments fraccionats.