Durant l’any 2020 el SEPE va calcular erròniament algunes prestacions per atur, i ara s’apropa la campanya de l’IRPF

Molts treballadors que l’any passat van estar en ERTO i que van rebre prestacions del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) van percebre, per error, quantitats majors a les que els corresponien. Si us trobeu en aquesta situació:

  • Si el 2020 ja vau retornar el que vau cobrar de més, a l’esborrany de l’IRPF els rendiments que el SEPE ha declarat apareixeran per l’import net percebut —és a dir, descomptant les quantitats retornades—, per la qual cosa no hi haurà cap problema.
  • Però si a 31 de desembre encara no havíeu retornat aquests imports, és molt possible que el SEPE declari com a rendiment totes les quantitats que us va satisfer el 2020 (sense descompte).

En aquest últim supòsit, és possible que abans de presentar la declaració ja hagueu regularitzat la situació i retornat les quantitats cobrades de més. En aquest cas, recordeu modificar l’esborrany de l’IRPF i declarar només les quantitats realment percebudes (descomptant el que hagueu retornat). Feu el mateix en cas que encara no hagueu retornat els diners, però disposeu d’una comunicació del SEPE que declari els cobraments percebuts en excés com a indeguts.

Si al presentar la declaració encara no disposeu de cap comunicació del SEPE que invalidi les sumes cobrades en excés, haureu de declarar totes les percepcions sense cap descompte i tributar per aquestes. Després, quan es produeixi la invalidació indicada o retorneu els diners al SEPE, podreu rectificar l’IRPF i sol·licitar que us retornin la quota satisfeta en excés.