S’han reduït els límits dels pagaments en efectiu

Per als pagaments realitzats a partir de l’11 de juliol de 2021 (encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat), els límits de pagaments en efectiu s’han reduït:

  • Ara el límit general passa a ser de tan sols 1.000 euros.
  • En cas d’operacions en què el pagador sigui un particular resident fora d’Espanya, el límit passa a ser de 10.000 euros.
  • La multa per incomplir aquesta prohibició segueix sent del 25% de l’import pagat en efectiu, i Hisenda pot exigir-la tant a qui paga com a qui cobra (encara que no pot exigir-la simultàniament a tots dos).

Vegi algunes qüestions habituals que es plantegen sobre els pagaments en efectiu, i com actuar en cada cas:

  • El límit dels 1.000 euros es refereix a l’operació realitzada, amb independència que l’import satisfet en efectiu sigui inferior. Així, en una venda de 1.500 euros en què es reben 900 euros en metàl·lic i 600 mitjançant targeta, s’està incomplint la prohibició.
  • Si, per exemple, una factura de 1.600 euros documenta dues entregues independents de 800 euros cadascuna, aquesta factura pot ser satisfeta en efectiu.
  • Per contra, si una operació única es desglossa en dues factures diferents, la limitació s’ha d’aplicar sobre l’import total a satisfer.
  • En operacions de tracte successiu (lloguers, contractes de subministrament, quotes d’assessoria, etc.) s’ha d’atendre al moment en que són exigibles els pagaments segons el contracte, així com al seu import. Si el pagament exigible en cada quota (per exemple, la mensualitat de lloguer) és menor a 1.000 euros, pot pagar-se en efectiu.