PAGAMENTS A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DE 2021

Durant aquest mes de febrer les empreses poden escollir quin sistema de pagaments a compte desitgen aplicar el 2021

Si el 2020 el volum d’operacions de la vostra empresa no va superar els sis milions d’euros, durant aquest mes de febrer podeu presentar el modelo 036 i escollir la modalitat de càlcul dels pagaments a compte de l’impost sobre societats per a l’any 2021 (si no dieu res, en general podreu aplicar el mateix sistema que l’any passat).

A l’hora de decidir quina modalitat us convé, recordeu:

  • Sistema de quotes. Si opteu pel «sistema de quotes», als pagaments a compte d’abril, octubre i desembre haureu de satisfer un 18 % de l’import de la quota a ingressar (casella 599) de l’última declaració de l’impost sobre societats que heu presentat.
  • Sistema de bases. Si opteu pel «sistema de bases», en calcular els pagaments a compte haureu d’aplicar un tipus del 17 % sobre la base imposable acumulada de l’exercici en curs i podreu deduir del resultat obtingut les retencions i ingressos a compte suportats i els pagaments fraccionats que s’han dut a terme prèviament.

Si la vostra empresa va facturar més de sis milions d’euros el 2019, el 2020 va haver d’aplicar els sistema de bases de manera obligatòria. Doncs bé, si a causa de la crisi econòmica la vostra xifra de negocis del 2020 ha disminuït per sota d’aquest import, tret que sol·liciteu el contrari, el 2021 podreu aplicar el sistema de quotes. Per tant, si desitgeu seguir aplicant el sistema de bases el 2021 (com els anys anteriors), ho haureu de comunicar a Hisenda durant aquest mes de febrer mitjançant el model 036.

 

 

 

Els nostres professionals us informaran sobre quin sistema de càlcul dels pagaments a compte és més beneficiós per a la vostra empresa.