OPOSICIÓ A L’EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA COM A FIADOR

Si ha avalat una operació comercial d’un tercer amb un immoble de la seva propietat, segons el cas, es podria beneficiar de la normativa de consumidors.

Es consideren consumidors les persones físiques que no actuen amb finalitats comercials o professionals. Per tant, una persona pot ser consumidora en una operació i no ser-ho en una altra.

 

Préstec mercantil

Un préstec —o qualsevol altra operació— té naturalesa mercantil quan el deutor principal actua amb una finalitat comercial. Això no obstant, sovint passa que, alhora, l’operació és garantida per una persona que no actua amb aquesta finalitat. Quan el deutor principal no té la consideració de consumidor, però l’avalador, fiador o garant hipotecari (com és el seu cas) sí que en té, aquest pot al·legar aquesta condició per beneficiar-se de l’especial protecció que la llei brinda als consumidors.

Així, encara que en el préstec consti una finalitat comercial, el garant podrà beneficiar-se de la normativa esmentada si no va tenir una participació directa en l’operació (és a dir, si es va limitar a actuar com a garant) i no té una vinculació funcional amb el negoci. Vegi alguns exemples en què sí que existeix aquesta vinculació (i en què, per tant, el garant no tindria la possibilitat de beneficiar-se de la normativa sobre consumidors):

  • Càrrec. Quan el fiador és, a més, administrador, gerent o té un càrrec similar a la societat deutora.
  • Participació. Quan obtingui un benefici directe del préstec (per exemple, perquè participa en el capital social).
  • Benefici familiar. En operacions de negocis que siguin del cònjuge, si amb ells es beneficia l’economia familiar i estan casats en règim de guanys.

 

En una execució hipotecària

En aquest cas, vostè ha garantit l’operació constituint una hipoteca sobre un bé de la seva propietat. Doncs bé, si va actuar com a consumidor, podrà invocar aquesta condició, de manera que els beneficis que aconsegueixi per l’aplicació de la normativa de consum beneficiaran també el deutor principal quant a l’execució hipotecària (ja que tots dos són executats en el mateix procediment). Sense perjudici que, després de l’execució, si continua havent-hi deute, el banc continuï reclamant al deutor principal.

D’acord amb l’explicació anterior, si hi hagués clàusules abusives en el préstec hipotecari, vostè podria sol·licitar que fossin anul·lades i reduir així l’import que se li reclama. Per exemple:

  • Clàusula sòl. En hipoteques d’interès variable, si es va fixar un mínim a favor del banc, demani que es descomptin els diners abonats de més. En operacions amb consumidors, aquestes clàusules són nul·les quan s’incorporen com a condicions generals sense informar correctament del seu abast.
  • Clàusula de venciment anticipat. Permet al banc, després de diversos impagaments, resoldre el contracte i executar la hipoteca. Doncs bé, com a consumidor pot demanar l’arxiu de l’execució si l’import impagat és inferior a una anualitat (durant la primera meitat del préstec) o 15 mensualitats (si és després).
  • Interessos de demora. Si l’interès reclamat com a penalització per un impagament és excessiu, en pot demanar l’eliminació. Per exemple, si l’immoble en garantia és d’ús residencial, serà excessiu si supera l’interès remuneratori més tres punts.

 

Els nostres assessors li informaran de si vostè té o no una vinculació funcional amb el préstec consolidat i de si es pot beneficiar de la normativa de consumidors, reduir els imports reclamats en l’execució i fins i tot aconseguir que aquesta s’arxivi.