OPERACIONS VINCULADES: RANG DE VALORS

Recordeu com heu de valorar les operacions vinculades

Si la vostra empresa du a terme operacions amb persones o entitats vinculades (socis que ostentin una participació igual o superior al 25 %, societats del mateix grup), les heu de valorar a preus de mercat. Per a fer-ho, podeu recórrer a «comparables», és a dir, operacions similars efectuades en condicions de lliure mercat. Així doncs:

  • Si la vostra empresa ofereix el mateix bé o servei a tercers, podeu valorar l’operació vinculada pel mateix preu o marge que estigueu aplicant a tercers.
  • En canvi, si no dueu a terme aquesta operació amb tercers, us haureu de basar en els preus o marges que estableixin altres empreses per operacions idèntiques o similars a la vostra.

En aquest segon cas, haureu de recopilar informació sobre altres operacions similars a la vostra efectuades en el mercat entre parts independents i obtenir una «mostra» de valors.

A aquest efecte, Hisenda ha emès una nota en la qual analitza, partint d’una mostra fiable, quin rang de valors es pot prendre com a referència per a determinar si una operació vinculada s’ha valorat en funció de les regles del «lliure mercat». Per tant:

  • En primer lloc heu de descartar de la mostra aquelles operacions amb menor grau de comparabilitat, és a dir, amb menor similitud a la vostra.
  • Fet això, Hisenda considera correcta qualsevol valoració que hagi fet la vostra empresa i que es trobi dins del que en estadística es denomina el primer i el tercer quartil de la mostra.

Per exemple, en una mostra de cent operacions ordenades de menor a major valor, el primer quartil seria el valor de l’operació amb número d’ordre 25, i el tercer seria l’operació amb número 75. Per tant, si la vostra empresa ha valorat l’operació dins d’aquest rang, Hisenda ha d’acceptar la vostra valoració com a vàlida.

 

 

Els nostres professionals analitzaran les operacions vinculades dutes a terme per la vostra empresa i verificaran que la valoració d’aquestes sigui correcta.