OPCIÓ PEL RÈGIM DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA

El règim de devolució mensual pot suposar estalvis financers per a la vostra empresa.

Recordeu que durant el mes de novembre la vostra empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA per a l’any vinent. Aquest règim us pot interessar si penseu que alguna declaració d’aquest impost resultarà amb saldo al vostre favor i la seva compensació pot demorar-se (per exemple, perquè teniu previst realitzar inversions importants, o perquè la vostra empresa repercuteix IVA al 10% i, en canvi, el suporta a el tipus del 21%).

Per acollir-vos a aquest règim de devolució mensual heu de complir, entre d’altres, els requisits següents:

  • Heu de sol·licitar-ne la inscripció presentant el model 036 de declaració censal. Concretament, haureu de marcar la casella 129 («Sol·licitud d’inscripció a / baixa del registre de devolució mensual») i després marcar la casella 579 de la pàgina 5.
  • Heu d’estar al corrent de les vostres obligacions tributàries.
  • No heu de dur a terme activitats que que tributin al règim simplificat.

És cert que aquest règim implica l’obligació de presentar les autoliquidacions amb caràcter mensual i la necessitat de presentar els llibres registre per Internet. No obstant això, teniu l’avantatge que permet obtenir la devolució gairebé immediata de l’IVA que resulti a favor vostre a finals de cada mes, amb l’estalvi financer conseqüent (en el règim general, la devolució només es pot sol·licitar en l’última autoliquidació de l’any, i encara pot tardar uns quants mesos més a executar-se).

 

 

Els nostres professionals comprovaran si us interessa acollir-vos al règim de devolució mensual de l’IVA.