OBRES EN HABITATGES PER A LA MILLORA ENERGÈTICA

Recordi que pot aplicar una deducció al seu IRPF

Algunes obres de millora de l’eficiència energètica realitzades en habitatges entre el 6 d’octubre del 2021 i el 31 de desembre del 2022 —i en alguns casos, fins al 31 de desembre del 2023— tenen dret a deduccions a l’IRPF.

En cas que s’hagi concedit alguna subvenció pública per dur a terme les obres, aquesta subvenció s’ha de descomptar de la base de la deducció.

D’altra banda, haurà de comprovar si la subvenció rebuda s’ha d’incloure com un ingrés més gran a l’IRPF. A aquests efectes:

  • En principi, els ajuts públics per a reformes tributen a l’IRPF (es computen com a guanys patrimonials a la base general).
  • Això no obstant, si la subvenció ha estat concedida dins d’algun dels programes d’ajudes per a la rehabilitació establerts per la llei, no s’ha d’integrar a la base imposable de l’IRPF (no tributa).