OBRES A LA FAÇANA DEL LOCAL COMERCIAL

L’autorització per fer obres s’interpreta amb més flexibilitat per al local que per als habitatges.

En edificis residencials amb locals comercials, la llei permet a cada propietari modificar els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis quan la seguretat de l’edifici, la seva estructura o configuració exterior no es vegi perjudicada o alterada.  A més, qualsevol alteració dels elements comuns haurà de ser aprovada per unanimitat dels propietaris. No obstant això, els tribunals consideren que la llei s’hauria d’interpretar amb més flexibilitat quan es tracta de locals comercials.

Necessitat i normativa

La finalitat d’aquesta interpretació és evitar que l’aplicació rigorosa de la llei impedeixi que els propietaris i arrendataris dels locals puguin explotar adequadament la seva empresa. Així, en el cas dels locals comercials, la possibilitat de fer obres, fins i tot sobre elements comuns, ha de ser més àmplia perquè la finalitat comercial d’aquests comporta tenir una configuració externa específica (per ser visibles i accessibles al públic). D’aquesta manera, els treballs d’adaptació s’han de poder estendre als elements comuns si és imprescindible.

 

Per tant, el títol constitutiu sol permetre als propietaris del local executar obres que afectin alguns elements comuns i sense necessitat d’autorització de la junta. Així, és habitual establir una autorització genèrica, que ofereix la possibilitat de fer el següent:

  • Treballs de segregació, agrupació, divisió o unió amb altres departaments.
  • Obres necessàries per a l’ús comercial al qual es destinarà el local, de manera que pugui adaptar-se a diferents activitats comercials i tenint en compte les necessitats específiques de l’empresa.

Límit de l’autorització genèrica

L’únic límit d’aquestes clàusules és que les obres no perjudiquin o alterin la seguretat de l’edifici, la seva estructura general o la configuració exterior en sentit ampli, i que no perjudiquin els drets d’un altre propietari. Per tant, s’ha d’entendre que, si les obres són necessàries per a l’explotació, no alteren la seguretat de l’edifici, no perjudiquen altres propietaris i es disposa d’una llicència municipal per dur-les a terme, es poden obrir finestres a la façana.

En cas de no existir aquesta autorització genèrica, es requerirà per unanimitat l’autorització de la junta de propietaris.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us ajudaran a demostrar la necessitat de fer modificacions i que aquestes no suposen un perill per a l’estructura de l’edifici ni perjudiquen cap propietari.