A partir de l’1 de juliol de 2021 s’introdueixen canvis en el règim de vendes a distància i el comerç electrònic

A continuació, vegeu les novetats més importants que seran aplicables a partir de l’1 de juliol d’aquest any:

  • S’estén el règim de finestreta única a les vendes de béns a distància. Quan la suma de les vendes de béns a distància i de serveis electrònics prestats a consumidors finals d’altres països de la UE superi els 10.000 euros anuals (l’any anterior o l’any en curs), les empreses venedores hauran de repercutir l’IVA del país de destí per aquestes vendes, i ho podran fer mitjançant el sistema de finestreta única.
  • Aquest règim de finestreta única també serà aplicable a les vendes de béns a distància quan aquests tinguin un valor de fins a 150 euros, no estiguin subjectes a impostos especials i s’enviïn des de fora de la UE. En aquests casos, els proveïdors hauran de repercutir IVA del país de destí i la importació que facin estarà exempta d’IVA.
  • D’altra banda, desapareix l’exempció aplicable sobre les importacions de béns de fins a 22 euros, de manera que aquestes importacions, quan no s’acullin a la finestreta única, hauran de liquidar l’IVA.

Les plataformes i portals d’internet que facilitin vendes a distància de béns importats de fins a 150 euros de valor i no subjectes a impostos especials estaran obligats a repercutir IVA del país de destí per les compres que facilitin, i podran ingressar aquest impost a Hisenda mitjançant el sistema de finestreta única. En aquests casos, la importació dels béns també estarà exempta d’IVA.

Una altra novetat és que s’amplia fins al 31 de desembre de 2021 l’aplicació del tipus impositiu del 0 % a les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per a combatre la covid-19 els destinataris de la qual siguin entitats públiques, centres hospitalaris i entitats privades de caràcter social.

 

Els nostres professionals analitzaran si aquestes i qualsevol altra novetat fiscal són aplicables al vostre negoci.