Novetats de la nova llei que regula l’impost sobre societats

GRUP F Assessoria a lleida, notícies del sector

A continuació els informem d’algunes de les novetats de la NOVA LLEI que regula l’IMPOST SOBRE SOCIETATS (Llei 27/2014), que entra en vigor l’1 de gener de 2015 i és aplicable als períodes impositius iniciats a partir d’aquesta data, excepte algunes excepcions o normes transitòries:

Base imposable. Regles d’imputació temporal:

En general, els ingressos i les despeses derivades de les transaccions o fets econòmics s’han d’imputar al període impositiu en què es produeixi la meritació, d’acord amb la normativa comptable, amb independència de la data del seu cobrament o del seu pagament, respectant la deguda correlació entre uns i altres.

En el cas d‘operacions a terminis o amb preu ajornat, les rendes s’entenen obtingudes proporcionalment a mesura que siguin exigibles els cobraments corresponents, llevat que l’entitat decideixi aplicar el criteri de la meritació. Aquesta regla especial d’imputació no és exclusiva de les vendes i execucions d’obra, sinó que es podrà aplicar a qualsevol tipus d’operacions, en què el període transcorregut entre la meritació i el venciment de l’últim termini sigui superior a l’any.

Base imposable. Amortització:

Les taules d’amortització es redueixen i simplifiquen, però es manté la possibilitat d’aplicar diferents mètodes d’amortització.

Elimina el límit anual màxim fixat per a la deduïbilitat de l’amortització dels elements d’immobilitzat intangible amb vida útil definida i també els requisits que havien de complir.

L’immobilitzat intangible amb vida útil definida s’amortitzarà atenent a la durada de la mateixa.

Manté els diferents supòsits tradicionals de llibertat d’amortització, amb excepció del cas dels actius miners, i introdueix un nou supòsit de llibertat d’amortització per als elements de l’immobilitzat material nous, el valor unitari no excedeixi de 300 euros, fins al límit de 25.000 euros referit al període impositiu.

Manté per 2015 les limitacions del 40% o 20% a les quantitats pendents d’aplicació per llibertat d’amortització d’elements nous de l’actiu material fix (RD-Llei 12/2012) per als contribuents que no tenen la consideració d’empreses de reduïda dimensió.

Base imposable. Deteriorament de valor dels elements patrimonials:

Com a novetat, permet deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits deguts per entitats de dret públic que siguin objecte d’un procediment arbitral o judicial que versi sobre la seva existència o quantia, i els crèdits deguts per persones o entitats vinculades que estiguin en situació de concurs i s’hagi produït l’obertura de la fase de liquidació pel jutge.

Estableix que no seran deduïbles: les pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç.

És deduïble el preu d’adquisició de l’actiu intangible de vida útil indefinida, inclòs el corresponent a fons de comerç, amb el límit anual màxim de la vintena part del seu import (5%). El 2015, el límit anual màxim es manté en l’1% per a la deduïbilitat del fons de comerç, i en el 2% per deducció corresponent a l’immobilitzat intangible de vida útil indefinida (i no s’aplica a contribuents IRPF reduïda dimensió).

La nova llei ha eliminat la deduïbilitat de les pèrdues per deteriorament dels fons editorials, fonogràfics i audiovisuals de les productores.

Base imposable. Deduïbilitat de determinades despeses:

Les despeses per atencions a clients o proveïdors seran deduïbles amb el límit de l’1% de l’import net de la xifra de negocis del període impositiu.

No es consideren liberalitats, les retribucions als administradors per l’exercici de funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat, permetent la deduïbilitat d’aquestes retribucions.

Estableix la no deduïbilitat de les despeses corresponents a operacions realitzades amb persones o entitats vinculades que, com a conseqüència d’una qualificació fiscal diferent en aquestes, no generin ingrés o generin un ingrés exempt o sotmès a un tipus de gravamen nominal inferior al 10%.

Base imposable. Limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres:

Destaquem, la supressió del límit temporal per a la deducció de les despeses financeres (18 anys). Les despeses financeres netes que no hagin estat objecte de deducció es poden deduir en els períodes impositius següents, conjuntament amb els del període impositiu corresponent, i amb el límit quantitatiu previst.

Preveu una limitació addicional en relació amb les despeses financeres associades a l’adquisició de participacions en entitats quan, posteriorment, l’entitat adquirida s’incorpora al grup de consolidació fiscal al qual pertany la adquirent o bé és objecte d’una operació de reestructuració, de manera que l’activitat de l’entitat adquirida o qualsevol altra que sigui objecte d’incorporació al grup fiscal o reestructuració amb la adquirent en els 4 anys posteriors, no suporti la despesa financera derivada de la seva adquisició.

Base imposable. operacions vinculades:

Entre les mesures, destaca la simplificació de les obligacions de documentació per a les entitats vinculades l’import net de la xifra de negocis sigui inferior a 45 milions d’euros. Aquest contingut simplificat no podrà ser d’aplicació a determinades operacions.

La documentació específica no és exigible a determinades operacions, com per exemple, a les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions no superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat .

Es consideraran persones o entitats vinculades, una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.

Restringeix els supòsits de vinculació en l’àmbit de la relació soci-societat, que queda fixat en el 25% de participació.

La LIS estableix regles específiques de valoració per a les operacions dels socis amb les societats professionals.

Compensació de bases imposables negatives:

Modifica substancialment el tractament de la compensació de bases imposables negatives. En general, es permet la compensació il·limitada en el temps (abans 18 anys). No obstant això, s’introdueixen noves limitacions quantitatives. Amb l’objecte d’evitar l’adquisició de societats inactives o quasi-inactives amb bases imposables negatives, s’estableixen noves restriccions a la compensació de bases. L’Administració disposa d’un termini de 10 anys per comprovar o investigar les bases imposables negatives pendents de compensació.

Tipus de gravamen:

El tipus de gravamen general passa del 30 al 25% (28% el 2015). No obstant, en el cas d’entitats de nova creació, el tipus de gravamen serà del 15% per al primer període impositiu en què obtenen una base imposable positiva i el següent, sense que aquest tipus reduït pugui aplicar-se a les entitats patrimonials.

Elimina l’escala de tributació que venia acompanyant al règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió. Per tant el tipus de gravamen, per als períodes impositius iniciats a partir de l’u de gener de 2016 serà del 25% per a tota la base imposable. Durant l’any 2015, el tipus serà del 25% a la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, i del 28% per la part de base restant.

Per als períodes impositius iniciats dins de l’any 2015, les entitats que l’import net de la xifra de negocis en els períodes impositius iniciats en 2015 sigui inferior a 5 milions d’euros i la plantilla mitjana en els mateixos sigui inferior a 25 empleats, tributaran al tipus de gravamen del 25%, i per tant elimina l’escala de tributació. Estableix un règim transitori per a les entitats que estaven acollides al tipus de gravamen per manteniment o creació d’ocupació.

Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats:

Suprimeix la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris (art.42 TRLIS), i la recentment creada deducció per inversió de beneficis (art.37 TRLIS), substituint ambdues per un de nou incentiu denominat reserva de capitalització. També suprimeix la deducció per inversions mediambientals (art.39 TRLIS) i la deducció per despeses de formació professional. Règim transitori per als imports pendents d’aplicar.

La reserva de capitalització, suposa la no tributació d’aquella part del benefici que es destini a la constitució d’una reserva indisponible, sense que s’estableixi requisit d’inversió algun d’aquesta reserva en algun tipus concret d’actiu. Per aplicar aquesta reducció en la base imposable cal complir amb determinats requisits.

Manté la deducció per creació d’ocupació, i la deducció per creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat.

Modifica la deducció per activitats de R+D+I. També considera R + D, la creació, combinació i configuració de programari avançat mitjançant “interfícies i aplicacions” destinades a l’elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats substancialment. El concepte d’innovació tecnològica inclou els projectes de demostració inicial relacionats amb l’animació i els videojocs. La base de la deducció es minorarà per l’import total de la subvenció rebuda. Redueix els percentatges de deducció de la R + D. Millora la deducció per a aquelles entitats que realitzen un considerable esforç en aquest tipus d’activitats.

Modifica la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals.

Redueix els percentatges de deducció per reinversió de beneficis extraordinaris amb operacions a terminis.

Règim especial d’entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge:

Suprimeix la bonificació especial del 90% quan es tracti de rendes derivades de l’arrendament d’habitatges per discapacitats i en la mateixa s’haguessin efectuat les obres i instal·lacions d’adequació. Però segueix aplicant-se la bonificació general del 85%, que resultarà incompatible, en relació amb les rendes bonificades, amb la reserva de capitalització.

Incentius fiscals per a les entitats de reduïda dimensió:

Estableix de forma expressa, que els incentius no són aplicables quan l’entitat tingui la consideració d’entitat patrimonial.

Introdueix la reserva d’anivellament de bases imposables negatives, que suposa una reducció de la mateixa fins a un 10% del seu import, permetent a la pràctica reduir el seu tipus de gravamen fins al 22,5%. Aquesta mesura permet minorar la tributació d’un determinat període impositiu respecte de les bases imposables negatives que es vagin a generar en els 5 anys següents, anticipant, així, en el temps l’aplicació de les futures bases imposables negatives. Si no es generen bases imposables negatives en aquest període, es produeix un ajornament durant 5 anys de la tributació de la reserva constituïda.

Suprimeix la llibertat d’amortització per a inversions d’escàs valor, a l’establir-se amb caràcter general per a tot tipus d’entitats, si bé amb altres límits.

Suprimeix l’amortització accelerada per elements patrimonials objecte de reinversió de les empreses de reduïda dimensió, en desaparèixer aquesta deducció, però estableix un règim transitori.

Facultats de l’Administració Tributària:

L’Administració tributària pot comprovar i investigar els fets, actes, elements, activitats, explotacions, valors i altres circumstàncies determinants de l’obligació tributària. En aquest sentit, podrà regularitzar els imports corresponents a aquelles partides que s’integren en la base imposable en els períodes impositius objecte de comprovació, tot i que els mateixos derivin d’operacions realitzades en períodes impositius prescrits

Declaració:

Suprimeix l’excepció a l’obligació de declarar per a les entitats parcialment exemptes quan es complien determinats requisits (ingressos totals no superiors a 100.000 €, ingressos de rendes no exemptes amb retenció no superiors a 2.000 € anuals, que totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció). És a dir, les entitats i institucions sense ànim de lucre, les unions, federacions i confederacions de cooperatives, els col·legis professionals, les associacions empresarials …) estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes, independentment del volum d’ingressos.

Retencions:

El percentatge general de retenció i ingrés a compte serà del 20% el 2015 i del 19% el 2016.

En l’àmbit de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, s’estableix un increment del percentatge de deducció aplicable per les persones físiques, de l’25 al 30 per cent, si bé transitòriament per al 2015 aquest percentatge queda establert en el 27,5 per cent. Addicionalment, s’estableixen deduccions per fidelitzar les donacions, realitzades tant per persones físiques com jurídiques.

Davant qualsevol dubte o per completar els continguts de la present poden dirigir al nostre despatx.