Ara Hisenda pot requerir més informació en les seves comprovacions.

Fins ara, quan el Departament de Gestió Tributària d’Hisenda realitzava un procediment de verificació limitada, no podia examinar la comptabilitat mercantil (llevat que fos facilitada voluntàriament pel mateix contribuent); aquest examen només podia fer-lo la Inspecció.

Doncs bé, la llei ha canviat i ara Hisenda pot exigir la comptabilitat en aquest tipus de procediments, encara que amb certes limitacions pel que fa a l’abast, el lloc i la forma en què s’ha de portar a cap aquesta verificació.

D’altra banda, ara Hisenda també podrà sol·licitar informació i documentació a tercers, sense necessitat que es tracti de dades que aquests ja estiguin obligats a facilitar amb caràcter general.

 

En cas que Hisenda notifiqui a la vostra empresa l’inici d’una inspecció, una comprovació limitada o una comprovació de dades, informeu-nos. Vetllarem pels vostres interessos, per tal que la verificació es dugui  a terme de la millor manera per a la vostra empresa.