El nou impost afecta els anys 2022 i 2023.

Recentment ha estat aprovat el denominat Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (ITS), un nou impost per als exercicis 2022 i 2023 que grava el patrimoni de les persones al final dels anys esmentats —igual que ja ho fa l’impost sobre el patrimoni (IP)—. Aquest impost només afecta els contribuents amb patrimonis molt elevats.

A l’hora de calcular la quota a pagar, és possible descomptar la quota satisfeta per l’impost del patrimoni, per la qual cosa, en general, només ho han de satisfer les persones residents a Madrid, Andalusia i Galícia.

No obstant això, en alguns supòsits molt excepcionals, també es poden veure obligats a pagar-lo residents en altres comunitats autònomes, com Astúries, Cantàbria, Catalunya i Múrcia, per exemple.

Els nostres professionals us assessoraran sobre si teniu l’obligació de tributar per aquest nou impost i, en cas afirmatiu, sobre la quota a satisfer.