A partir del 2023 és aplicable un nou impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables.

Si la vostra empresa fabrica envasos de plàstic no reutilitzables, o bé realitza adquisicions intracomunitàries o importacions d’aquest tipus de productes per sobre de certs límits mensuals, es pot veure afectada pel nou impost que ha entrat en vigor el 2023 i que afecta aquest tipus de productes operacions.

A tall d’exemple, es pot veure afectat per aquest nou impost el plàstic no reciclat d’una ampolla d’aigua, el plàstic que envolta un paquet d’ampolles d’aigua o el plàstic que protegeix un palet amb diversos paquets d’ampolles.

L’impost és de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat. A més, els obligats a satisfer aquest impost han de complir certes obligacions formals que cal tenir en compte.

 

Consulteu-nos: els nostres professionals comprovaran si la vostra empresa està obligada a satisfer aquest impost i, en cas afirmatiu, us assessoraran sobre les obligacions que haureu de complir