Els empresaris (persones físiques) que tributen al règim de mòduls poden declarar menys rendiment si algun dels seus empleats va estar en ERTO

Si sou un empresari acollit al règim d’estimació objectiva de l’IRPF, un dels mòduls que heu de tenir en compte per a calcular el vostre rendiment net és el del «personal assalariat». Per a computar aquest mòdul, heu de tenir en compte les «unitats» de treballadors que teniu contractats.

Doncs bé, si el 2020 algun dels vostres treballadors va estar en ERTO, a l’hora de quantificar el mòdul «personal assalariat», haureu de computar únicament les hores de feina efectiva que va dur a terme aquest empleat. És a dir, no haureu de tenir en compte la part de l’any en què el contracte de feina va estar suspès temporalment a conseqüència de l’ERTO.

Per exemple, el 2020 un dels vostres empleats va treballar durant sis mesos al 60 % com a conseqüència d’un ERTO i la resta de l’any va estar al 100 %, treballant un total de 1.350 hores. Si la seva jornada anual és de 1.800 hores, per aquest treballador només haureu de computar 0,75 unitats de «personal assalariat».

 

 

Els nostres professionals us ajudaran a calcular els vostres rendiments correctament, de manera que es redueixin les quantitats que procedeixin com a conseqüència de la crisi sanitària..